Chvála bláznivosti v labyrintu světa

     Chvála bláznivosti v labyrintu světa

( Aneb lidské společenství a svět ve kterém žijeme.)

Když se dveře vnímání vyčistí, věci se ukážou takové, jaké ve skutečnosti jsou - nekonečné. Wiliam Blake

,,Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne bude zachráněn." J 10, 7 - 9

Od začátku bylo jasné, že musím vytvořit něco, co by symbolizovalo spojení našich dvou národů, Čechů a Holanďanů. Zadavatel a spolumajitel domu pan Boudewijn Jansen je totiž Holanďan. Dům č.17 v Mostecké ulici na Malé Straně v Praze - místo, kde bude brána umístěna - je barokní, má prastaré, většinou románské základy, zrovna tak, jako takřka celá centrální zástavba. Na nápad postavit výtvarný návrh na dvou učených mužích J.A.Komenském a Erasmu Rotterdamském jsem přišel téměř hned po zadání úkolu. Komenský v Holandsku prožil svá poslední léta, tam také zesnul a je pohřben v Naardenu, v Nizozemí je všeobecně znám. Erasmus byl a stále je v Čechách čten a překládán, jeho Chvála bláznivosti patří ke knihám na kterých se prach dlouho neusazuje. Výtvarným vodítkem přední strany dveří mi byl frontispis Komenského Didaktiky, dá se říci, že jsem vytvořil určitou parafrázi. Literární a do značné míry iniciační inspirací vnitřní strany - i když nikoli jedinou - mi byla ,,Alenka v kraji divů a za zrcadlem" Lewise Carrolla. Tenkrát, když jsem vytvářel prvé skicy mě napadlo, že tam ,,na druhé straně" je všechno stejné, ale zároveň úplně jiné, zrovna tak, jak říkala Alenka:,,Buďme jinak."

Jan Amos a Erasmus

Ti dva se nikdy neviděli, dokonce se ani nemohli setkat, Komenský se narodil až 56 let po Erasmově smrti. A co mají tedy ti dva společného? Mimo fakt, že se jedná o významné muže své doby - jejíchž vliv je ve všeobecném povědomí - se oba svým způsobem snažili o nápravu věcí lidských. Oba byli praktikující duchovní, ( Erasmus byl od r. 1485 augustiniánský mnich a od r. 1492 kněz, zatímco Komenský se stal bratrským knězem r.1616 a od r. 1648 biskupem Jednoty bratrské) kteří mimo rámec svých církevních povinností - společenských a diplomatických aktivit - vytvořili rozsáhlé dílo ve slovesné podobě. Jejich spisy byly vydávány v překladech do národních jazyků Evropy a záhy se staly předmětem obdivu, ale také mnohých polemik. Erasmus po celý svůj život - zrovna tak jako Komenský - usiloval o nápravu společnosti, o reformu církve, mravní a intelektuální rozvoj člověka na základě humanistických ideálů. O přízeň obou dvou se ucházeli mocní tehdejšího světa, oba byli ctěni, jako ,,knížata humanismu,"jako muži nebývalé učenosti a výmluvnosti. Počínající novověk (1492) namísto reformy církve rozdělil Evropu na katolíky a protestanty. Místo smírných jednání došlo k ozbrojeným konfliktům které posléze rozdělily Evropu do dvou protilehlých a vzájemně znepřátelených táborů. Oba tito učení mužové vstoupili svým přičiněním do těchto pochmurných událostí. Oba se dočkali hořkého konce.

Dialog dvou filozofů
Přední strana dveří - výtvarný návrh.

Dveře se skládají ze dvou křídel , na levé, východní straně je vyobrazen Komenský, západní je Erasmova. Jejich společný svět - místnost - je otevíráním rozpojován a zavíráním spojován. Za stolem - na kterém je postaven globus ( symbol země ), rozevřená kniha a obálka - sedí dva učení muži. Jan Amos Komenský a Erasmus Rotterdamský. První z nich má v pravé ruce brk, s kterým píše, zatímco jeho levá zve návštěvníka dovnitř. Erasmus ukazuje prstem levé ruky na obálku ležící před ním - obálka může sloužit zároveň jako poštovní schránka, nebo otvor pro vzkazy, jež se dá otevírat - pravou ruku má v řečnickém gestu. Pánové sedí za stolem v místnosti, která má charakter studovny. Za nimi jsou zasazeny v barokní balustrádě dveře do kterých J.A.K. zve. Na průčelní stěně jsou ve dvou řadách znázorněny symboly Země, umění a vědy. V dolní řadě se nalézají atributy sochařství a malířství, nad nimi jsou postupně umístěny obrazy poezie, vědy, divadla, ( ty jsou rozděleny do dvou masek, komické a tragické, čímž jakoby dávají rámec našemu světu - Teatru mundi ) mezi nimi uprostřed jsou v obraze krajiny symboly světa, tj. země, vody, vzduchu a ohně. Za maskou smíchu je architektura a nakonec - hudba. Nad vyobrazeními je kazetový strop, v popředí visí roztažené závěsy. Nade dveřmi je v proskleném oblouku zasazená vesmírná klenba se sluncem, měsícem a devíti hvězdami. Podívejme se ještě na to, co se nachází v prvém plánu u nohou diskutujících učenců. V levém rohu podlahy, mezi položenými knihami, číhá kocour na myš, která se skrývá na protějším křídle dveří u levé Erasmovy nohy. V pravém dolním rohu podlahy je rozvinut pergamen na kterém je jméno autora díla a vročení: 2007 - 2008.

Za zrcadlem
( Zadní strana dveří - výtvarný návrh )
Také zadní strana dveří je stejná místnost. V tomto případě se ale jedná o interiér současný, jehož zařízení podléhá moderní konvenci. Oproti barokní přebujelosti a jisté rozevlátosti zde vidíme ,,pragmaticky" pojatý prostor s funkcionalisticky nezdobnými jednotlivostmi. Měřítko a rozvržení je stejné, ba i mnohé předměty jsou na stejných místech, jako na přední straně. Stůl je jednoduchý, geometrický, bez ubrusu. Za stolem jsou dvě prázdné židle - pánové ,,odešli". Ta levá Erasmova židle je kancelářská, zatímco pravá obyčejná, patří Komenskému. Strany se prohodily, respektive - divák je,,za zrcadlem." Židle jsou od stolu odstrčeny, čímž ještě více symbolizují prázdnotu. Na stole leží opuštěné předměty: na straně Erasmově je to pošťácká brašna, která slouží namísto schránky, ( je funkční - ,, průchozí" ), na straně protilehlé leží místo rozevřené knihy mobilní telefon, na jehož displeji je vepsáno mé telefonní číslo. Vedle je položen svazek klíčů. Za stolem jsou dveře, podobně jako veřeje i klika jsou jednoduché, funkcionalistické. Vedle dveří jsou zvonky a na nich jména dětí obou rodin, ostatně každé dítě stojí před dveřmi, kterými vchází ven - do života… Nad pomyslnou hlavou E.R. je obrázek s motivem Rotterdamského mostu ( symbol moderní holandské architektury ), naproti, z druhé strany veřejí je moderní pražský motiv tzv.,,Tančícího domu,"( symbol současné české architektury ) ve kterém má sídlo česko - holandská společnost.
Strop - zrovna tak jako z druhé strany - je kazetový, ale oproti protilehlé straně ( ta je celá bronzová) dřevěný.
V zasklené lunetě - která uzavírá vrchní část dveří - se nachází zadní strana hvězdné klenby. Z této strany pohledu je skrze čiré sklo rytmus dne i noci přirozený, zatímco z druhé ( přední ) strany jsou den a noc uměle vytvářeny rozsvěcováním a naopak zhasínáním elektrického světla uvnitř domu. V pravém rohu dveří na podlaze - tam, kde seděl číhající kocour - jsou už pouze jeho fosilní zbytky. Naproti, namísto pergamenu leží na zemi notebook s elektronickou myší, ta nahrazuje tu už dávno neživou. Že je myš připoutána ke svému počítači kabelem - ocáskem, je pochopitelné. Na displeji rozevřeného laptopu je moje e - mailová adresa:cisarovskypetr@seznam.cz. Celý oboustranný reliéf je plný skrytých symbolů, hříček, šarád, numerických šifer a jinotajů. Uvedu pouze jeden z mnoha, ostatní nechť si divák rozluští sám.
Notebook ležící v levém dolním rohu vnitřního reliéfu je opatřen klaviaturou s 57 klapkami ( v r.2007, v době této realizace mi bylo 57 let).

Technické údaje.
Světlost dveřního, nahoře obloukem vyklenutého průchodu je cca 3350 x 1500 mm. Dvoukřídlé dveře, jejichž rám je z dubového dřeva, budou pokryty z přední strany souvislou vrstvou bronzu, jež bude zpracován dle výše popsaných údajů. Zadní, tj.vnitřní strana je oproti přední pokryta bronzovými pláty jen na některých místech. Bronzový, válcovaný plech je vyroben v podniku Kovohutě Rokycany a.s. Z dostupného sortimentu jsem vybral dobře zpracovatelný materiál CuSn6 v síle 2, 3, 4, 5 mm. Tento válcovaný bronz bude zpracován klasickým kovářským způsobem za použití všech dostupných tradičních i moderních metod. Jednotlivé díly reliéfu jsou k sobě připevněny nýtováním, svařováním bronzovým drátem, nebo také spojeny mosaznými šrouby. Reliéf je připevněn k podkladovému dřevěnému korpusu pomocí šroubů nebo hřebů ( podle okolností ) vždy tak, aby spoje nerušily celkové vyznění díla, které se snaží o jednolitost a duchovní, nikoli technické vyjádření svého obsahu. Bronzové části levé přední strany dveří váží 48,7 kg, zadní strana 15,9kg. Dohromady 64,6kg. Bronz na pravé přední části váží 49kg, zatímco zadní strana 17kg. Dohromady 66kg. Luneta je připevněna k dubové půlkruhové zárubni mosaznými šroubky tak, aby se dala snadno vyjmout. Váží 14,9kg. Celková váha všech bronzových součástí je 145,5kg. Všechny šrouby a matky použité na dveřích jsou vyrobeny z mosazi a většinou ručně dodělávané.